książka

Prawo cywilne a gospodarka

Funkcjonowanie podmiotów prywatnych w polskim systemie prawnym ma swoje bezpośrednie uregulowanie w postaci Kodeksu Cywilnego (prawo cywilne). Uchwalony przeszło 50 lat temu, a w kolejnych latach wielokrotnie nowelizowany, jest podstawą stosunków osobami prawnymi, działającymi na równych zasadach. Z tego też względu pełni fundamentalną rolę w gospodarce.

Każdy z równą szansą

Zasady określone w prawie cywilnym mają zastosowanie do każdej osoby, jednakże szczególne znaczenie ma w zakresie stosunków gospodarczych. To bowiem na podstawie prawa cywilnego, które w Polsce w głównej mierze wywodzone jest właśnie z Kodeksu Cywilnego, oba podmioty np. umów zawieranych pomiędzy dwoma stronami, mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w przypadku stwierdzenia, że zapisy przedmiotowej umowy nie zostały należycie wykonane.

Praktycznie w każdej umowie cywilno-prawnej, w tym także w umowach zlecenia i umowach o dzieło, zawarty jest zapis, że w kwestiach nieuregulowanych w danej umowie zastosowanie ma prawo cywilne. W każdej firmie przyda się więc adwokat prawo cywilne znający na wylot, czy to zatrudniony na etacie, czy też świadczący usługi jako podmiot zewnętrzny

Gospodarka przede wszystkim

Regulacje prawa cywilnego pozwalają na rozstrzygnięcie już na samym początku sporu pewnych kwestii, które rozstrzygają dalsze postępowanie w danej sprawie. W tej gałęzi prawa bowiem wprost zapisano wiele uprawnień i ograniczeń, jakie wiążą się z interakcjami w ramach umów pomiędzy dwiema lub większą ilością podmiotów.

Bez prawa cywilnego każda, nawet najdrobniejsza sprawa, musiałaby być analizowana przez sąd od podstaw, tak aby wyprowadzić z innych przepisów prawa pewne podstawowa zasady, regulujące tego typu kwestie. Prawo cywilne umożliwia więc podmiotom działającym w gospodarce zorientowanie się, w jaki sposób chronione są jej interesy, lecz również czego nie można robić, gdyż w ten sposób narażane na szwank są interesy drugiej strony.

Dodaj komentarz