sprawy rozwodowe - certyfikat

Jak przebiega sprawa rozwodowa? – krok po kroku

Przebieg sprawy rozwodowej

Postępowanie sprawy rozwodowej to skomplikowany proces, w trakcie którego, należy liczyć się z uciążliwymi formalnościami. Rozpoczyna się, gdy do sądu trafi pozew jednej ze stron, sąd wyznacza wówczas termin pierwszej rozprawy. Poniższy artykuł przedstawi krok po kroku jak wygląda postępowanie sprawy rozwodowej.

Złożenie pozwu

Powód składa przygotowany wcześniej pozew w wydziale sądu okręgowego w postaci dwóch kopi. Takie orzeczenie musi być wyrażone w formie pisemnej, sformułowanej na komputerze lub papierze z własnoręcznym podpisem. W dokumencie muszą znaleźć się informacje dotyczące rodzaju pisma (pozew), adresu i nazwy sądu, do którego pozew jest skierowany, danych osobowych stron, daty, żądań i powodów rozwiązania małżeństwa oraz dowodów uzasadniające motywacje składającego wniosek.

 • W żądaniach należy uwzględnić sposób rozwiązania małżeństwa (bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie jednej ze stron lub obu) oraz wyjaśnienie przyczyn złożenia wniosku.
 • Uzasadnienie powinno zawierać informacje o przebiegu małżeństwa – dlaczego doszło do zerwania więzi, opisanie winy którejś ze stron oraz dowodów.
 • Dodatkowo wraz z pozwem należy dołączyć dwa odpisy skróconego aktu małżeństwa, dowody w postaci: zdjęć, nagrań, wiadomości mailowych, sms-owych, wydatków bieżących itp. (wszystko co namacalnie potwierdzi winę jednej ze stron), oraz dokument świadczący o dokonaniu opłaty sądowej, która zawsze wynosi 600 zł. Ponadto, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci potrzebny będzie także skrócony akt urodzenia dzieci.
 • Co więcej pozew może zawierać: wnioski o alimenty, o władzę rodzicielską, o podziale wspólnego majątku, o wezwanie świadków, o zwolnienie od kosztów sądowych.
 • W przypadku wniosku o alimenty należy przedstawić uzasadnione potrzeby dziecka lub jednej ze stron (wydatki bieżące, wydatki na leczenie, edukacje) oraz możliwości finansowe osoby, która ma zostać zobowiązania do ich płacenia.

Jeżeli nastąpią jakiekolwiek braki formalne w całej dokumentacji powód ma 7 dni na ich uzupełnienie, w przeciwnym wypadku, nastąpi zwrot pozwu i zakończenie sprawy rozwodowej.

Odpowiedź pozwanego

Gdy wszystkie formalności złożone przez powód zostaną zaakceptowane, sąd kieruje odpis pozwu do pozwanego. Ma on 14 dni kalendarzowych na odpowiedź w formie pisemnej. Może złożyć ją osobiście lub drogą pocztową, w dwóch kopiach. Skutki niezłożenia tego dokumentu w terminie są poważne, gdyż pismo wróci do pozwanego i zostanie on pozbawiony możliwości przedstawienia swoich racji na piśmie. Odpowiedź na pozew jest pozbawiona opłat.

W tym dokumencie pozwany musi zawrzeć takie informacje formalne jak: adres i nazwę sądu, dane osobowe stron, odpowiednie zatytułowanie „odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód”, datę, sygnaturę akt, własnoręczny podpis.  Ponadto należy zawrzeć odpowiedź o zgodzie bądź jej braku na rozwód oraz w przypadku wyrażenia akceptacji, informację odnośnie chęci orzeczenia przez sąd winy którejś ze stron.

Dodatkowo do takiego dokumentu można dołączyć wnioski dotyczące: powierzenia władzy rodzicielskiej,  alimentów, podziału wspólnego majątku, świadków. W pozwie należy także określić swoje żądania i dowody, które je uzasadnią.

Zmiana powództwa

W sprawach o rozwód kolejnym etapem jest dostarczenie przez sąd powodowi odpowiedzi na pozew, napisanej przez pozwanego. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek o rozwód nie zawarła w dokumencie orzeczenia o winę, a pozwany w odpowiedzi żąda jej ustalenia, to powód jest zobowiązany do wniesienia orzeczenia rozpadu małżeństwa z winy pozwanego. W takich okolicznościach sąd musi ustalić winę jednej ze stron lub obu.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę jest bardzo różny i zależy od liczby spraw rozpoznawanych w sądzie.

Rozprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa odbywa się nawet, gdy pozwany nie stawi się w sądzie. Natomiast, kiedy to powód będzie nieobecny podczas pierwszej rozprawy, postępowanie zostanie zawieszone. Aby nie zostało ono umorzone, powód musi po upływie 3 miesięcy od jego zawieszenia do roku złożyć odpowiedni wniosek. Rozprawa rozwodowa przebiega tak jak poniżej:

 1. Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od przesłuchania stron czyli zadania stronom pytań, dotyczących ich stanowisk. Gdy pozostają one takie same jak w pozwie i odpowiedzi, sąd zadaje pytania odnośnie: posiadania dzieci, relacji małżeńskich, chęci mediacji itp.
 2. Dalszy przebieg rozprawy zależy od tego czy obie strony są zgodne co do braku orzekania przez sąd winy i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, wtedy takie postępowanie dowodowe może zakończyć się już na pierwszy, bądź drugim posiedzeniu.
 3. W przypadku, gdy sąd musi orzec w sprawie wychowania dzieci, alimentów itp. następuje postępowanie dowodowe. Zostaje przydzielona odpowiednia osoba do wywiadu środowiskowego.
 4. Postępowanie dowodowe, które ma orzec o winie jednej ze stron trwa o wiele dłużej i jest znacznie bardziej skomplikowane. W trakcie trwania sprawy rozwodowej strony składają swoje żądania, wnioski, dowody. W przypadku złożenia wniosku o powołanie świadków, następuje ich przesłuchanie. Pierwszeństwo przedstawienia swoich żądań i twierdzeń ma zawsze powód.
 5. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, strony są proszone o zabranie głosu z pierwszeństwem powodu. Można podtrzymać swoje wnioski, albo odnieść się do całego procesu.
 6. Po finalnym przesłuchaniu obu stron, przewodniczący zamyka sprawę. Następnie następuje odczytanie wyroku wraz z uzasadnieniem.
 7. Rozprawa rozwodowa kończy się po 21 dniach od wydania wyroku, wówczas następuje uprawomocnienie wyroku, gdy nie dojdzie do apelacji.

Oczywiście sama znajomość przebiegu sprawy rozwodowej nie jest wystarczająca aby ja samodzielnie przeprowadzić dlatego na pewno przyda się nam adwokat od spraw rozwodowych, który wykona za nas większość kroków i pomoże nam przy wątpliwościach.