podział majątku podczas rozwodu

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód podział majątku

Rozwodzący się małżonkowie, mają możliwość podziału majątku w czasie trwania procesu rozwodowego. Konieczne jest jednak, aby jeden z małżonków złożył stosowny wniosek podział majątku. Sędzia nie ma jednak obowiązku, aby to uczynić. Sąd dokona podziału majątku, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak wtedy przedstawia się sytuacja mieszkaniowa lub kredytowa małżonków?

Podział majątku wspólnego

Trzeba pamiętać, że sąd dokonuje jedynie podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że podlegają mu rzeczy, które małżonkowie nabyli razem już po zawarciu związku małżeńskiego. Do wspólności należą przedmioty nabyte przed zawarciem związku, a także rzeczy osobiste każdego z małżonków, których jednak podziału się nie dokonuje. Podziałowi majątku wspólnego podlegać będą nieruchomości, samochody, a także oszczędności na rachunkach bankowych.

Podział mieszkania i samochodu

Jeśli chodzi o podział mieszkania, to zwykle stosuje się dwa sposoby. Pierwszy z nich to przydzielenie mieszkania jednemu z małżonków. W takiej sytuacji, zostaje on zobowiązany do spłaty drugiego. Spłata może zostać wypłacona w całości od razu lub rozłożona a raty.

Drugim sposobem może być sprzedaż mieszkania oraz podział uzyskanej kwoty. Dzieje się tak z reguły w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie ma możliwości spłacić drugiego. Nie jest to jednak korzystne rozwiązanie ze względu na to, że sprzedaży dokonuje się w toku egzekucji komorniczej. To powoduje, że kwota może być sporo niższa niż wartość rynkowa mieszkania.

Również w przypadku samochodu, jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia, może on zostać sprzedany lub przydzielony jednemu z małżonków.

Należy pamiętać, że mieszkanie z reguły sąd przyznaje osobie, przy której pozostają dzieci, głównie ze względu na ich dobro.

Podział wspólnego kredytu

Jeśli chodzi o kwestie kredytowe, nie jest to taka prosta sprawa. Sąd nie wypowiada się na rozprawie, na temat długów zaciągniętych przez małżonków. Ze względu na to, że przed wierzycielem, zgodnie z umową kredytową, dalej odpowiadają wspólnie.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie kredytu przez któregoś z małżonków. Oczywiście musi mieć odpowiednią zdolność kredytową. Wtedy za zgodą drugiego małżonka oraz banku, zobowiązanie przejdzie na pierwszego.

W przypadku braku takiej możliwości, można zaproponować bankowi wpisanie do umowy kredytowej, nowego kredytobiorcy, np. rodzica, nowego partnera.

Nakłady poczynione na majątek wspólny

Przy podziale dóbr materialnych wchodzących w skład wspólnego majątku oboje małżonkowie powinny zwrócić wydatki, które poczynili na rzecz swojego majątku osobistego ze wspólności majątkowej.

Ponadto, istnieje możliwość żądania zwrotu poczynionych nakładów z osobistego majątku małżonków, na ich majątek wspólny. Warto zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie zgodnie podejdą do sprawy podziału majątku po rozwodzie, jej opłata będzie znacznie niższa.

Nierówne udziały w majątku 

Co do zasady, każdy z małżonków ma taki sam udział w majątku wspólnym. Jednak w trakcie podziału sądowego, może z wielu przyczyn, dojść do nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jeżeli jeden z małżonków zgłosi w trakcie podziału majątku przy rozwodzie takie żądanie, to zadaniem sądu będzie je zbadać.

Nierówny podział majątku wspólnego może nastąpić w sytuacji, gdy wystąpią obie przesłanki jednocześnie: ważne powody oraz różny stopień małżonków przyczynienia się do powstania majątku. Ważne powody to głównie łamanie zasad współżycia społecznego, np. uporczywe i długoterminowe działanie małżonka, mające na celu brak przyczynienia się do powstawania majątku wspólnego. Druga przesłanka polega głównie na tym, w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do powstawania dorobku, np. poprzez uzyskiwane wynagrodzenie czy gospodarowanie finansami.