zasiłek dla bezrobotnych

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy socjalnej dla osób, które zostały zwolnione z pracy. Niestety nie każdemu zwolnionemu pracownikowi przysługuje takie prawo. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowanie się, jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Tak stanowią obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jakie warunki musi spełnić osoba zwolniona z pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Osoba zwolniona z pracy aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych musi spełniać następujące warunki:

 • Powiatowy urząd pracy nie zaproponował tej osobie odpowiedniej propozycji pracy a także instrumentów aktywizacji zawodowej takich jak: staż, szkolenia, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne. W okresie 18 miesięcy, które poprzedzały dzień zarejestrowania się w UP, jako osoba bezrobotna przez łącznie przez 365 dni:
 • Osoba była zatrudniona i pobierała chociażby minimalne wynagrodzenie objęte obowiązkiem opłacania składki na Fundusz Pracy. Nie uwzględnia się urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni
 • Osoba wykonywała pracę na umowę o prace nakładczą, otrzymując także przynajmniej minimalne wynagrodzenie
 • Osoba wykonywała usługi na podstawie takich umów jak: agencyjna, zlecenia, jednak kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy była równa, co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia po zsumowaniu pełnego miesiąca
 • Osoba opłacała składki na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należne składki były uiszczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Osoba świadczyła pracę w czasie aresztowania tymczasowego albo pobytu w zakładzie karnym dotyczy także składek od minimalnego wynagrodzenia
 • Osoba była zatrudniona w spółdzielni kółek rolniczych, w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, lub spółdzielni usług rolniczych. W tym przypadku także podstawa składek obejmuje minimalne wynagrodzenie
 • Osoba przebywała za granicą i wróciła do kraju, jako repatriant
 • Osoba pełniła służbę albo świadczyła inną pracę, z której uzyskiwała dochód, od którego nałożony był obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy.

Grupy osób uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na czas od pół roku do roku. Osoby bezrobotne mieszkające w powiecie gdzie stopa bezrobocia nie jest większa niż 150 procent przeciętnej stopy w kraju uzyskują prawo do najkrótszego okresu otrzymywania zasiłku to znaczy 6 miesięcy. Przyjmuje się ją na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia zasiłku dla bezrobotnych.

Natomiast zasiłek na 12 miesięcy jest przyznawany w sytuacji, gdy w danym powiecie stopa bezrobocia przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Do takiego okresu otrzymywania zasiłku uprawnienie są także osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia i legitymują się, co najmniej 20 letnim stażem pracy. Z rocznego pobierania zasiłku dla bezrobotnych mogą skorzystać także osoby samotnie wychowują dziecko do 15 roku życia. Ostatnią grupą uprawnioną do dłuższego okresu pobierania zasiłku są osoby bezrobotne mające na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko do 15 roku życia, dotyczy to sytuacji, gdy jej małżonek jest także osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku w związku z upływem czasu jego pobierania.

W jakiej wysokości przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej i tak:

 • Posiadając 5 lat stażu pracy osoba bezrobotna będzie uzyskiwała zasiłek przez okres 3 miesięcy w wysokości 603,17 złotych netto. Przez następne miesiące będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 483,49 złotych netto.
 • Osoba bezrobotna posiadająca staż pracy w przedziale od 5 do 20 lat przez pierwsze 3 miesiące będzie uzyskiwała zasiłek – 741,87 zł, netto. Następnie zasiłek będzie niższy i obejmie kwotę 592,52 złotych netto
 • Osoby bezrobotne posiadające staż pracy powyżej 20 lat przez pierwsze 3 miesiące uzyskają 880,67 złotych netto, przez następne miesiące będą otrzymywać zasiłek w wysokości 701,65 zł netto.

Każdego roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega waloryzacji. Wskazane powyżej kwoty zasiłku posiadają ważność do 31 maja 2020 roku.

Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych jest dowód osobisty. Kolejne niezbędne dokumenty to: świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia o ukończonych szkolenia i kursach oraz zdobyte uprawnienia. Konieczne są także świadectwa pracy a także inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy. Przedsiębiorcy ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ZUS, które potwierdzi opłacanie składek na Fundusz pracy i społeczne. Ponadto taka osoba musi posiadać zaświadczenie potwierdzające zawieszenie lub wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ważne! Przedsiębiorcy korzystający z opłacania składek preferencyjnych, nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Każdy może zarejestrować się, jako osoba bezrobotna online wymagane jest tylko posiadane profilu zaufanego.